Ett cykelställ är en långvarig investering, därför satsar PedalSlot på utvecklingsarbete för att minimera cykelparkeringens livscykelkostnader.

De första utgifterna uppstår redan före anskaffningen av cykelställen. De här utgifterna består av utrymmesreservation och grundläggningsarbete. Till anskaffningsfasens utgifter hör ställens köp och montering. Under användningstiden uppstår kostnader för underhåll av cykelställen och parkeringsplatsen.

I det långa loppet är det förmånligaste alternativet de cykelställ som används flitigt, och vars tekniska lösningar minskar livscykelkostnaderna.

Montering inverkar märkbart på grundläggnings- och installationskostnaderna. PedalSlot-ställens lösningar möjliggör snabba montering på olika underlag, ofta utan separata grundläggningar.

När man planerar en parkering är det viktigt att undvika att det blir för trångt. Mångsidiga installationssätt och ett unikt stöd möjliggör besparing av utrymme som gynnar användaren.

Ställens förenklade yttre och lätta struktur på marknivå underlättar städningen och snöröjningen av parkeringsplatsen under vintern. Det här minskar på underhållskostnaderna och garanterar att parkeringen kan användas året runt.

Den finländska designen och tillverkningen försäkrar att konstruktionerna, materialen och ytbeläggningarna är anpassade till nordliga förhållanden. Eftersom cykeln berör cykelstället från dess insida, undgår synliga ytor slitage. Cykelställens behov av underhåll minskas även av det faktum att ställen inte har några rörliga eller elastiska delar.
Plogning och biltrafik kan orsaka skador på cykelställen, genom att en del av ställen vrids så att de blir fula och oanvändbara. Till de flesta PedalSlot-ställ erbjuds som tilläggsegenskap enskilt utbytbara cykelplatser. Reparationen av skadorna är förmånlig och går snabbt, eftersom de skadade cykelplatserna kan ersättas på plats.